Zending en Evangelisatie

Contactpersoon: Bert Timmer
Mail: evangelisatie@smilde.gkv.nl
Tel:
0592-414802

Mission
Wie we zijn…(Commissie Zending & Evangelisatie Smilde)

Gods liefde bekendmaken en je naaste helpen, dat is de kern van Zending & Evangelisatie. Wanneer je zelf Gods liefde mag kennen, dan groeit ook de wens om het door te geven aan anderen. Tegelijk is het een bijbels opdracht om Zijn Liefde te laten zien door woorden en daden aan de mensen om je heen, en  aan mensen ver weg.

De kerntaken van de commissie Zending & Evangelisatie zijn tweeërlei:

Betrokkenheid met zendingswerk

De gemeente van Smilde ondersteund financieel de Drentse Zendings Deputaten. De Drentse Zendings Deputaten heeft als werk gebied Brazilië, Venezuela en de gesloten gebieden (gebieden waar het Christendom verboden is). Binnen de Drentse Zendings Deputaten is aan de Classis Assen gevraagd om contacten te onderhouden met gemeenten in opbouw in Brazilië. Deze gemeenten in opbouw zijn de kerkplantings projecten, met als doel het opzetten van een gereformeerd belijdende gemeente die zichzelf kan onderhouden.  De gemeente waar wij contacten mee hebben is de gemeente in Alegrete, Brazilië. Het kerkplantingsproject is in Alegrete ongeveer 10 jaar geleden opgezet. Sindsdien zijn verschillende evangelisten in Alegrete aan het werk gegaan om hier een kerk op te zetten. De  commissie helpt hierbij door contacten te onderhouden met de gemeente in Alegrete,  informatie te verstrekken aan de gemeente in Smilde, gebedspunten te delen of door het organiseren van een zendingszondag.

Bevorderen van evangelisatie
De commissie Zending & Evangelisatie zoekt mogelijkheden om te evangeliseren in eigen omgeving. Hierbij valt te denken aan het opzetten, ondersteunen of samenwerken met lokale evangelisatie acties. De commissie zal ook de eigen gemeente bewustmaken van de missionaire taak van eenieder eigen omgeving.

Wie we zijn…(Drentse Zendings Deputaten)
De DZD is door de Provinciale Synode van de GKv van de Drentse kerken ingesteld om invulling te geven aan de opdracht van zending wereldwijd. Voor de DZD is dit specifiek Brazilië, Venezuela en de Missionaire Wereld Werkers (MWW). Onder MWW vallen de personen die werken in de zo genoemde gesloten gebieden. Voor meer informatie zie: www.dzdweb.nl

Wie we zijn…(De Verre Naasten)

Over De Verre Naasten
De Verre Naasten is de uitvoerende organisatie van Deputaten Zending, Hulpverlening en Training van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland.

De Verre Naasten helpt wereldwijd kerken met groeien, Gods liefde bekendmaken en armoede en onrecht bestrijden. Dat doen we in samenwerking met lokale kerken of christelijke organisaties. We ondersteunen, samen met plaatselijke kerken (zendende instanties) in Nederland, hun programma’s met kennis, mensen en financiële middelen.

De missie van De Verre Naasten is bijdragen aan:

  1. De planting en de uitbreiding van Christus’ kerk buiten de grenzen van Nederlandse taal en cultuur;
  2. De opbouw van de kerk en de christelijke gemeenschap;
  3. De versterking van christelijke dienstbaarheid in de samenleving, om barmhartigheid te bewijzen en gerechtigheid te bevorderen;
  4. Het geven van voorlichting in Nederland over de wereldwijde christelijke gemeenschap.

Deze missie willen wij realiseren door:

  1. Het geven van voorlichting over en het werven van fondsen voor hulpprogramma’s buiten Nederland.
  2. Het selecteren, financieren, begeleiden, monitoren en evalueren van die hulpprogramma’s.
  3. Het trainen van mensen die werkzaam zijn bij partnerorganisaties.

Daarbij weten we ons gemotiveerd door de Bijbelse opdracht om Gods Woord te verkondigen en ook daadwerkelijk getuigen van dat Woord te zijn. (voor meer informatie zie ook www.deverrenaasten.nl )